Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Vrouw&klinieken te Lelystad,

hieronder vallen de Stichting Vrouw&klinieken ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54047617 en Vrouw&klinieken BV onder nummer 57220638.

1.Definities en begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ZBC Vrouw&klinieken: een Zelfstandig Behandel Centrum is een erkende instelling voor medisch specialistische zorg.

Stichting Vrouw&klinieken: juridische entiteit, waarbinnen verzekerde zorg geleverd mag worden door werkzame vrijgevestigd medisch specialisten, artsen in dienstverband en ondersteunend personeel.

Vrouw&klinieken BV: juridische entiteit, waarbinnen onverzekerde zorg geleverd wordt.

Behandelovereenkomst: de overeenkomst waarbij Vrouw&klinieken zich tegenover een cliënt verbindt tot het verrichten van medische behandelingen of onderzoek die rechtstreeks betrekking hebben op deze cliënt.

Cliënt/opdrachtgever: de wederpartij van Vrouw&klinieken bij het aangaan van de behandelovereenkomst.

Geneeskundige Behandeling: poliklinische behandeling of -consult en alle overige, als dan niet medisch specialistische, zorg of dienstverlening.

2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Vrouw&klinieken en de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten en artsen met cliënten gesloten behandelovereenkomsten. Tevens op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Vrouw&klinieken en cliënt.

Iedere cliënt die een behandelovereenkomst wil afsluiten kan de algemene voorwaarden vinden op de website Vrouw&klinieken (www.vrouwenklinieken.nl). Indien de cliënt niet de beschikking heeft over internet worden de voorwaarden bij het eerste bezoek aan de kliniek ter hand gesteld.

Een afwijking van of een aanvulling op deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien Vrouw&klinieken daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. De strijdige, niet rechtsgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling. 5. Indien er sprake is van tegenstrijdigheden tussen de behandelovereenkomst en deze algemene voorwaarden, dan prevaleert hetgeen is bepaald in de behandelovereenkomst.

Identiteit van Vrouw&kliniekenNaam: Vrouw&klinieken
Bezoekadres: Zaanstraat 6n, 8226 ND Lelystad
Telefoonnummer: 0320-820995
E-mailadres: contact@vrouwenklinieken.nl
KvK nummer: 54047617
BTW-identificatienummer: NL824406849B01
AGB code Stichting Vrouw&klinieken Lelystad: 22-220529

3. Geneeskundige handelingen
Vrouw&klinieken neemt bij de werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht en handelt in overeenstemming met de geldende professionele standaard en richtlijnen van de diverse  beroepsgroepen.

4. Totstandkoming en beëindiging van de behandelovereenkomst
4.1 De cliënt verklaart akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, die vermeld staan op de website van Vrouw&klinieken, door ondertekening van het financiële reglement.
4.2 Een overeenkomst komt tot stand na toestemming van de cliënt.
4.3 De tekst van een bevestiging, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven, is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst.
4.4 Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om alle benodigde gegevens tijdig, juist en volledig te verstrekken.
4.5 De behandelovereenkomst kan alleen om gewichtige redenen door de zorgverlener of Vrouw&klinieken worden opgezegd, zoals beschreven in artikel 7 van deze algemene voorwaarden. Als gewichtige redenen worden o.a. beschouwd onacceptabele gedragingen van de cliënt jegens Vrouw&klinieken of haar medewerkers of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens medecliënten of hun bezoek, het niet verstrekken van informatie t.b.v. de geneeskundige behandeling, het verstoord raken van de vertrouwensrelatie, het niet nakomen van afspraken en/of het niet betalen van declaraties. Bij opzegging door de cliënt zal de verantwoordelijkheid voor de behandeling niet langer door Vrouw&klinieken worden gedragen.
4.6 De opdrachtgever kan de behandelovereenkomst te allen tijde opzeggen. Als de opdrachtgever de behandelovereenkomst opzegt moet hij aan Vrouw&klinieken de kosten vergoeden die deze tot aan de opzegging aantoonbaar heeft gemaakt.

5. Informatie en medewerkingsplicht van de cliënt
5.1 De cliënt dient naar beste weten en kunnen medewerking te verlenen aan de samenwerking en relevante informatie te verstrekken, inclusief het tonen van een geldig wettelijk erkend identiteitsbewijs.
5.2 De cliënt is verplicht om juiste gegevens te verstrekken met betrekking tot naam, woonadres, bereikbaarheidsgegevens, huisarts, verzekeringsgegevens. Wijzigingen in deze gegevens dienen zo spoedig mogelijk na ingang schriftelijk aan Vrouw&klinieken te worden doorgegeven. De gevolgen van het niet doorgeven van de juiste gegevens komen voor rekening van de cliënt of de opdrachtgever.
5.3 Elke cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van Vrouw&klinieken te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan een cliënt desgevraagd een dergelijk legitimatiebewijs niet tonen, dan is Vrouw&klinieken gerechtigd de behandelovereenkomst op te schorten tenzij het om acuut te verlenen zorg gaat.

6. Gedragscode Vrouw&klinieken
6.1 Alle cliënten, bezoekers en specialisten dienen zich te gedragen volgens de gedragscode van Vrouw&klinieken:
6.2 In de zorgverlening van Vrouw&klinieken staat de cliënt centraal.
6.3 Discriminatie is uit den boze. Iedereen heeft recht op gelijke behandeling. Er is respect voor elkaars levensbeschouwing, gewoonten, waarden en normen.
6.4 In Vrouw&klinieken worden agressie, geweld en bedreiging niet getolereerd. Of het nu gaat om schreeuwen, schelden, schoppen, spugen, treiteren of welk agressief gedrag dan ook.
6.5 Seksuele intimidatie wordt niet geaccepteerd. Wat voor de één onschuldig lijkt, kan voor de ander intimiderend zijn. Het gaat erom wat de ander ervaart, dat is de norm.
6.6 In Vrouw&klinieken gelden regels voor bescherming, veiligheid en privacy. Deze regels worden door iedereen nageleefd.
6.7 Wees zorgvuldig met de eigendommen van andere mensen en met die van Vrouw&klinieken. Maak niets onnodig vuil of kapot. Iedereen die zich in Vrouw&klinieken bevindt blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigendommen.
6.8 Eigen u geen spullen toe die van een ander of van Vrouw&klinieken zijn.

7. Annulering
7.1 Als de cliënt een gemaakte afspraak voor een geneeskundige behandeling niet kan nakomen, dient zij deze afspraak uiterlijk 2 werkdagen (48 uur) van tevoren te annuleren. Deze annulering kan telefonisch of per e-mail doorgegeven worden (contact@vrouwenklinieken.nl).
7.2 De door Vrouw&klinieken gemaakte kosten ter zake van afspraken tot geneeskundige behandeling die 2 werkdagen (48 uur) of korter voor de betreffende afspraak worden afgezegd of, zonder dat de cliënt verschijnt, niet worden afgezegd, kunnen door Vrouw&klinieken bij de cliënt in rekening worden gebracht, zijnde € 75,- voor een eerste afspraak en € 40,- voor een vervolgafspraak. Behoudens tegenbewijs strekt in deze de administratie van Vrouw&klinieken tot het volledige bewijs dat de afspraak gemaakt was.
7.3 Indien een cliënt zich meldt op de afgesproken dag en tijd voor een consult, geneeskundige behandeling of verrichting, maar door omstandigheden voortijdig weer moet vertrekken, zullen eveneens kosten verschuldigd zijn ter compensatie van gederfde inkomsten en voor de door Vrouw&klinieken gereserveerde tijd, ruimte en het personeel.

8 Betaling
8.1 Voorafgaand aan het eerste behandelcontact ondertekent cliënt het financiële reglement van Vrouw&klinieken, met details over de totstandkoming van de factuur.
8.2 Behoudens de bij of krachtens de wet bepaalde uitzonderingen stuurt Vrouw&klinieken de factuur voor de behandeling en supplementen (of voor een gedeelte daarvan) naar de cliënt. Client kan in geval van verzekerde zorg de factuur doorsturen naar de ziektekostenverzekeraar om voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking te komen. Cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling. Betaling van de factuur dient zodanig te geschieden dat Vrouw&klinieken uiterlijk 30 dagen na factuurdatum de betaling heeft ontvangen.
8.3 Indien de cliënt de factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft voldaan, stuurt Vrouw&klinieken de cliënt een ingebrekestelling, in de vorm van een betalingsherinnering. De cliënt heeft de gelegenheid binnen 14 dagen na dagtekening van de betalingsherinnering de factuur alsnog te voldoen.
8.4 Na overschrijding van de tweede betalingstermijn komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en/of buiten rechte voor rekening van de cliënt/debiteur. De cliënt is vanaf de vervaldag van de eerste betalingstermijn tevens de wettelijke rente verschuldigd.
8.5 Als de cliënt binnen de in betalingsherinnering gestelde termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft dit de volgende gevolgen:
a) Alle openstaande vorderingen van Vrouw&klinieken op de cliënt worden, ondanks eventuele andersluidende bedingen of afspraken, onmiddellijk opeisbaar.
b) De cliënt ontvangt een aanmaning waarin haar een laatste gelegenheid wordt geboden om aan haar verplichtingen per o ommegaande te voldoen. De cliënt wordt medegedeeld dat als deze betaling uitblijft de vordering(en) aan een derde ter incasso uit handen zal worden gegeven. De incassokosten worden overeenkomstig de normering voor buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld.
c) Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichting kan Vrouw&klinieken de behandelovereenkomst opschorten. Het niet voldoen aan de betalingsverplichting geeft Vrouw&klinieken echter niet de bevoegdheid tot het uitstellen of achterwege laten van acuut te verlenen zorg.
d) Een beroep van de cliënt op verrekening is niet mogelijk wanneer de tegenvordering van de cliënt door Vrouw&klinieken op goede gronden wordt bestreden.

9. Dossier
9.1 Van alle consulten, geneeskundige behandelingen, voorgeschreven medicatie en verrichtingen wordt in een medisch dossier aantekening gemaakt en berichtgeving over de voortgang aan de verwijzer/huisarts verzorgd door de behandelend arts indien de cliënt daarvoor toestemming gegeven heeft.
9.2 De bewaartermijn van het medisch dossier is 15 jaar vanaf de aanmaak, tenzij er om redenen van goed hulpverlenerschap een andere bewaartermijn dient te worden aangehouden.
9.3 Zonder toestemming van de cliënt hebben derden i.c. niet rechtstreeks betrokkenen bij de uitvoering van de behandelovereenkomst, geen recht op inzage in het medisch dossier. De geheimhoudingsplicht wordt door de hulpverlener in acht genomen.
9.4 De hulpverlener verstrekt aan de cliënt desgevraagd zo spoedig mogelijk een afschrift van het medisch dossier.
9.5 De hulpverlener vernietigt door deze bewaarde bescheiden binnen 3 maanden na een daartoe strekkend verzoek van de cliënt.
9.6 Ten behoeve van statistiek, wetenschappelijk onderzoek in algemeen belang en jaarlijks verplichte verstrekking aan instanties op gebied van Volksgezondheid kunnen gegevens uit het medisch dossier zonder voorafgaande toestemming van de cliënt worden gebruik indien de gebruikelijke regels ten aanzien van privacy niet worden overtreden en bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de cliënt niet wordt geschaad.
9.7 De cliënt kan te allen tijde bezwaar aantekenen tegen gebruik van diens gegevens voor wetenschappelijk onderzoek of anderszins onderzoek van algemeen belang of in het kader van de Volksgezondheid zoals in vorig artikel genoemd; de zorgverlener maakt hiervan aantekening in het medisch dossier.
9.8 TarievenVrouw&klinieken behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de tarieven te wijzigen. Dit kan wettelijk twee keer per jaar voor januari en juni. De laatst bekende tarieven zijn de prijzen die Vrouw&klinieken op de website heeft geplaatst (www.vrouwenklinieken.nl). De tarieven zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de cliënt om desgewenst voor aanvang van de geneeskundige behandeling na te gaan welke prijs van toepassing is.

10. Klachtenregeling
10.1 Vrouw&klinieken beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht, betreffende het medisch handelen en/of bejegenen voortvloeiende uit de behandelovereenkomst tussen cliënt en Vrouw&klinieken, overeenkomstig deze klachtenprocedure.
10.2 Klachten betreffende de uitvoering van de behandelovereenkomst moeten schriftelijk, tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend.
10.3 Klachten betreffende andere dan de hiervoor genoemde zaken en/of handelingen worden niet door Vrouw&klinieken in behandeling genomen en komen eveneens niet in aanmerking voor behandeling door de Klachtencommissie waarbij Vrouw&klinieken is aangesloten. Indien Vrouw&klinieken ter zake van een dergelijke klacht kosten heeft gemaakt dan komen deze kosten voor rekening van cliënt waarbij als uitgangspunt voor de berekening van deze kosten het uurtarief van de behandelend medisch specialist geldt.
10.4 Vrouw&klinieken zal zich niet-ontvankelijk verklaren bij een claim boven de € 25.000,-.
10.5 Klachten die reeds in een gerechtelijke procedure zijn behandeld komen evenmin in aanmerking voor behandeling door Vrouw&klinieken alsmede door de Klachtencommissie.
10.6 Indien een door de cliënt tegen Vrouw&klinieken en/of de werkzame vrijgevestigd medisch specialist(en), artsen of ondersteunende medewerkers ingediende klacht ongegrond wordt verklaard kan Vrouw&klinieken de door haar gemaakte kosten voor de behandeling van de klacht aan de cliënt in rekening brengen. Voorgaande als genoemd in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden
10.7 De cliënt kan een tegen Vrouw&klinieken en/of de werkzame vrijgevestigd medisch specialist(en), artsen of ondersteunende medewerkers ingediende klacht te allen tijde intrekken. Indien de cliënt de klacht intrekt tijdens een nog lopende behandeling van deze klacht en Vrouw&klinieken reeds kosten heeft gemaakt voor de behandeling van de klacht, dan kan Vrouw&klinieken de door haar gemaakte kosten van de behandeling van de klacht aan de cliënt in rekening brengen.
10.8 Het indienen van een klacht geeft de cliënt niet het recht om haar betalingsverplichtingen jegens Vrouw&klinieken op te schorten. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering zijn voor rekening van de cliënt.

10.9 Toepasselijk recht en geschillenregeling
a) Op alle tussen Vrouw&klinieken en de cliënt gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
b) Geschillen tussen de cliënt enerzijds en Vrouw&klinieken anderzijds over de totstandkoming of de uitvoering van de behandelovereenkomst, kunnen zowel door de cliënt als door Vrouw&klinieken schriftelijk of op elektronische wijze aanhangig worden gemaakt bij de Klachtencommissie en in bijzonder situaties bij de externe Geschillencommissie, waarbij Vrouw&klinieken is aangesloten, een en ander als vermeld op de website van Vrouw&klinieken en beschreven in de klachtenprocedure.
c) Een geschil wordt door de Klachtencommissie slechts in behandeling genomen, als de opdrachtgever of cliënt zijn/haar klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig artikel 12 bij Vrouw&klinieken heeft ingediend.
d) Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de Klachtencommissie aanhangig te worden gemaakt.
e) Geschillen tot beslechting kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de Klachtencommissie als genoemd in lid 1 van dit artikel of aan de bevoegde rechter.
f) Partijen zullen eerst een beroep doen op de bevoegde rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil conform de klachtenprocedure van Vrouw&klinieken in onderling overleg te beslechten.

10.10 Schade/aansprakelijkheid ten aanzien van de medische behandelovereenkomst
a) Bij de uitvoering van de dienstverlening is sprake van een inspanningsverplichting.
b) Vrouw&klinieken geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van Vrouw&klinieken. Vrouw&klinieken is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
c) Vrouw&klinieken is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door Vrouw&klinieken mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
d) De aansprakelijkheid van Vrouw&klinieken voor schade voortvloeiend uit de door haar (eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten) verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult en geadviseerde supplementen c.q. medicijnen.
e) De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij Vrouw&klinieken aansprakelijk wil stellen. Producten. De hierna genoemde artikelen onder 15, 16 en 17 zijn enkel van toepassing op door Vrouw&klinieken geleverde producten c.q. voedingssupplementen.

10.11 Schade/aansprakelijkheid ten aanzien door Vrouw&klinieken geleverde producten
a) Bij eventuele schade of aansprakelijkheid zal nooit meer worden uitgekeerd dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van de kliniek wordt vastgesteld.In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Vrouw&klinieken beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.
b) Vrouw&klinieken is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen, medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar.
c) Vrouw&klinieken zal, voor zover het in haar vermogen ligt, meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.
d) Transport, opslag en risico van producten
e) Levering van de door Vrouw&klinieken te leveren producten vindt plaats op het door de betrokkene aangegeven adres. De cliënt is gehouden de door Vrouw&klinieken af te leveren producten onmiddellijk in ontvangst te nemen.
f) De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt door Vrouw&klinieken bepaald.
g) Het aannemen van de door Vrouw&klinieken aan de cliënt geleverde producten geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeren, op welk moment het risico overgaat op de cliënt.

10.12 Zichttermijnen/herroepingsrecht van producten
a) Bij koop op afstand, zoals er sprake van is als een cliënt via de webwinkel supplementen e.d. bestelt, wordt aan de cliënt na ontvangst van de bestelde producten een zichttermijn van 14 werkdagen gegeven. Binnen deze termijn is hij/zij gerechtigd (zonder opgave van redenen) de onderliggende overeenkomst te ontbinden en de bestelde product(en) te retourneren. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de melding dat cliënt het product/de producten wil retourneren, zendt de cliënt het product terug. De cliënt draagt de kosten voor het terugzenden van de product(en).
b) Tijdens de zichttermijn zal de cliënt zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat de cliënt het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij/zij dat in een winkel zou mogen doen. De cliënt verplicht zich artikelen te bewaren volgens de condities die op de verpakking genoemd zijn (zoals droog, op kamertemperatuur of in de koelkast)
c) Indien de cliënt van het herroepingsrecht zoals beschreven in lid 1 van dit artikel gebruik maakt, dan zorgt Vrouw&klinieken voor de terugbetaling binnen veertien dagen van het door de cliënt aan Vrouw&klinieken betaalde.
d) Wanneer het totaalbedrag van de bestelde producten boven de € 100,- uitkomt worden deze met extra zekerheid verstuurd. Wanneer het totaalbedrag van de bestelde producten € 250,- of meer is worden de producten pas opgestuurd als 50% van het totaalbedrag is overgemaakt op onze bankrekening.
e) Het risico en de bewijslast van de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de cliënt.

Van het herroepingsrecht zijn uitgezonderd:
a) producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de betrokkene;
b) duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) snel kunnen bederven of verouderen of producten die gekoeld bewaard moeten worden; e) verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

10.13 Wijziging en vindplaats van de Algemene Voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en worden tevens bekend gemaakt via internet (www.vrouwenklinieken.nl);

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de datum ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst. Lelystad, 21 februari 2018